การบริหารงานบุคคลและการจัดการด้านพลังงาน = Managing People, Managing Energy / กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน. - นนทบุรี : กรม, [2544?]. - 45 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง, แผนภูมิ. - แนวทางการปฏิบัติงานที่ดีในการจัดการด้านพลังงาน .

เอกสารเผยแพร่ แนวทางการปฏิบัติงานที่ดี หมายเลข BP-TD-TRC-43011 เอกสารแปลและเรียบเรียงจากหนังสือ Good Practice Guide ภายใต้โครงการ Best Practice Programme ของ Development of The Environment Transport and Region, London.


พลังงาน--การจัดการ--มาตรฐาน.
พลังงาน--การจัดการ--การบริหารงานบุคคล.
พลังงาน--การจัดการ.
องค์การ--การประหยัดพลังงาน.

333.79 / พ 113 ล 11