นวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์.

การถนอมอาหาร / นวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์. - พิมพ์ครั้งที่ 6. - กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2545. - 74 หน้า : ภาพประกอบ. - ชุดกินดีมีสุข. .

9740834914


อาหาร--การเก็บและรักษา.

664.028 / น 17 2545