สารานุกรมวิทยาศาสตร์ เล่ม 1 / คณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. - พิมพ์ครั้งที่ 4. - กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2545. - 198 หน้า : ภาพประกอบ.

วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน


วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี--รวมเรื่อง.
วิทยาศาสตร์--สารานุกรม.
สัตว์--พฤติกรรม.
การถ่ายภาพ.
ทรัพยากรธรรมชาติ.
วิทยาศาสตร์กายภาพ.
พืช.
วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน.

603 / จ 49 ล 1 อ้างอิง