นิธิยา รัตนาปนนท์.

เคมีอาหาร / นิธิยา รัตนาปนนท์ - กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2545. - 487 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง, แผนภูมิ.

9742778736


อาหาร--การวิเคราะห์.
สารอาหาร.
น้ำ.
กรด.
เบส.
เกลือ.
สารละลาย.
คอลลอยด์.
กรดไขมัน.
คาร์โบไฮเดรต.
ไฮโดรคอลลอยด์.
โปรตีน.
เอนไซม์.
วิตามิน.
แร่ธาตุ.
สารให้ความหวาน.
อาหาร--เคมีวิเคราะห์.
สารอาหาร--เคมีวิเคราะห์.

641.301543 / น 34 2545