บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล.

ล้อมวงชงชาตั้งกาต้มสมุนไพรเครื่องดื่มสุขภาพจากน้ำคั้นผักถึงเครื่องยาจีน / บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล. - กรุงเทพฯ : รวมทรรศน์, 2544. - 162 หน้า : ภาพประกอบ. - ธรรมชาติบำบัดและรักษาตนเอง .

9747842645


ชา--สมุนไพร.
ผลไม้--ผลิตภัณฑ์.
น้ำสมุนไพร.
น้ำผัก.
น้ำธัญพืช.
น้ำผลไม้.

641.877 / บ 17 2544