WORLD ATLAS 1 ATLAS OF OUR WORLD - พิมพ์ครั้งที่ 11 - กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์, [2546]. - 43 หน้า : ภาพประกอบ. - แผนที่เล่มชุดโลกของเรา 1 ความรู้ทั่วไป .

9744082429


แผนที่โลก.

912 / ด 114