เห็ดกินได้และเห็ดมีพิษในประเทศไทย / ราชบัณฑิตยสถาน. - กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2540. - 137 หน้า : ภาพประกอบ.

อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย์วิรุฬห์ สุวรรณกิตติ ณ วัดธาตุทอง กรุงเทพมหานคร วันที่ 2 พฤศจิกายน 2540


เห็ด--รวมเรื่อง.
เห็ด--พิษ.
เห็ด--ชื่อวิทยาศาสตร์.

635.8 / ร 22 2540