แฟรงค์, เดวิด วี.

สำรวจโลกวิทยาศาสตร์ : ปฏิกิริยาทางเคมี / เดวิด วี แฟรงค์ ; แปลและเรียบเรียงโดย ธีรยุทธ วิไลวัลย์, วราวุฒิ ตั้งพสุธาดล. - กรุงเทพฯ : เพียร์สัน เอ็ดดูเคชั่น อินโดไช่น่า, 2546. - 175 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง, แผนภูมิ. - ชุดสำรวจโลกวิทยาศาสตร์ .

วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน

9749006577


วิทยาศาสตร์--สารานุกรม.
วิทยาศาสตร์--การทดลอง.
ปฏิกิริยาเคมี.
อะตอม.

502 / พ 76 2546