ข้อมูลวิชาการยางพารา 2545 / โดย สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร. - พิมพ์ครั้งที่ 4. - กรุงเทพฯ: กรม, (2545). - 127 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง, แผนภูมิ.

9744361948


ยางพารา.
ยางพารา--องค์กร.
อุตสาหกรรมยางพารา.
อุตสาหกรรมยาง.
อุตสาหกรรม--ผลิตภัณฑ์ยาง.
ยางพารา--ผลิตภัณฑ์.
ยางพารา--น้ำยาง--มาตรฐาน.
ยางพารา--การปลูก.

633.89 / ว 32 2545