ปราณี ชวลิตธำรง.

มาตรฐานสมุนไพรไทย ขมิ้นชัน (Curcuma Longa L) / ปราณี ชวลิตธำรง...[และคนอื่นๆ]. - กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยสมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์, 2544. - 80 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง, แผนภูมิ. - มาตรฐานสมุนไพรไทย ; เล่มที่ 2 .

9747549263


ขมิ้นชัน--มาตรฐาน.
ขมิ้นชัน--สรรพคุณทางยา.

615.321 / ป 17 2544 ล 2