วัสดุศาสตร์ศึกษาครั้งที่ 1 เรื่องความรู้เบื้องต้นด้านวัสดุ / ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. - พิมพ์ครั้งที่ 2 - กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2544?]. - 86 หน้า : ภาพประกอบ.

เรียบเรียงโดย บัญชา ธนบุญสมบัติ.

9747580268


วัสดุศาสตร์.
วัสดุฉลาด.
นาโนเทคโนโลยี.
เครื่องดินเผา--วัตถุดิบ.
เซรามิกรุดหน้า.
เครื่องดินเผา--การผลิต.
พอลิเมอร์.
พลาสติก--การผลิต.
พลาสติก--แง่สิ่งแวดล้อม.
บรรจุภัณฑ์พลาสติก.
พลาสติก--เว็บไซต์.
ยางธรรมชาติ.
ยางสังเคราะห์.
ยาง--ผลิตภัณฑ์.
ยาง--การผลิต--สารเคมี.

620.19 / พ 113 2544