สารพัดถนัดทำ / บริษัท รีดเดอร์ไดเจสท์ (ประเทศไทย). - พิมพ์ครั้งที่ 2. - กรุงเทพฯ : รีดเดอร์ไดเจสท์ (ประเทศไทย), 2545. - 595 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง, แผนภูมิ.

9748699978


วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี--รวมเรื่อง.
สิ่งประดิษฐ์--รวมเรื่อง.
การประดิษฐ์--รวมเรื่อง.

602 / ส 27 2545