ไพจิตร อิ่งศิริวัฒน์.

สีเซรามิก / ไพจิตร อิ่งศิริวัฒน์. - กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2546. - 232 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง, แผนภูมิ.

YT2005 M09 D01.

9742761973


เครื่องดินเผา--สีเคลือบ.
เครื่องดินเผา--วัตถุดิบ.

668.4 / พ 92 2546