อาหารปนเปื้อน = The Contamination of Food / โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติไนโรบี. - กรุงเทพฯ : สถาบันการแปลหนังสือ กรมวิชาการ, 2544. - 49 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง, แผนภูมิ. - หนังสือชุดสิ่งแวดล้อม. .

เล่มที่ 5. หนังสือแปลอันดับที่ 171 สาขาสิ่งแวดล้อม ; แปลโดย ชูพรรณ ชินพันธ์...[และคนอื่น ๆ]. วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน

9742690375


อาหาร--การควบคุม.
อาหาร--สารมลพิษ.
อาหาร--การเจือปนและการตรวจสอบ.
สารพิษตกค้างในอาหาร.
ปรอทเป็นพิษ.
ตะกั่วเป็นพิษ--แง่อนามัย.
ตะกั่ว--แง่อนามัย.
แคดเมียม--แง่อนามัย.
ปรอท--แง่อนามัย.
อะฟลาท็อกซิน--แง่อนามัย.
สารกำจัดศัตรูพืช--แง่อนามัย.
ระบบตรวจสอบสิ่งแวดล้อมโลก.
พอลิคลอริเนเทดไบฟีนีลส์--แง่อนามัย.
วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน.

362.192 / ค 87 2544