ยิ่งศักดิ์ นิตยฤกษ์.

เคมีเล่มเล็ก / ยิ่งศักดิ์ นิตย์ฤกษ์, เขียนเรื่อง. - กรุงเทพฯ : ชมรมเด็ก, 2543. - 125 หน้า : ภาพประกอบ.

วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน

9742980063


เคมี--รวมเรื่อง.
ห้องปฏิบัติการเคมี--เครื่องมือและอุปกรณ์.
การวัด.
ธาตุ.
สารประกอบ.
ของผสม.
น้ำ.
ออกซิเจน.
ไฮโดรเจน.
คาร์บอนไดออกไซด์.
ไนโตรเจน.
แอมโมเนีย.
คลอรีน.
สารละลาย.
กรด.
เบส.
เกลือ.

540.2 / ย 32 2543