พิเชษฐ์ เดชผิว.

เขื่อนกับการจัดการน้ำในประเทศไทย / พิเชษฐ์ เดชผิว. - กรุงเทพฯ : แม็ค, 2546. - 128 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง.

974961111x


เขื่อน.
นิเวศวิทยาน้ำ.
การจัดการลุ่มน้ำ.
ลุ่มน้ำ.

333.913 / พ 32 2546