ประภาศรี เทียนประเสริฐ.

สารพิษรอบตัว / ประภาศรี เทียนประเสริฐ, รวบรวมเรียบเรียง. - กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, 2545. - 63 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง.

วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน

9742982643


สารเคมี--แง่อนามัย.
สารพิษตกค้างในอาหาร--แง่อนามัย.
อาหาร--สารมลพิษ--แง่อนามัย.
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด--แง่อนามัย.
วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน.

615.9 / ป 17 2545