สต็อคเลย์, คอริน.

พจนานุกรมวิทยาศาสตร์ฉบับภาพประกอบ / คอริน สต๊อคเลย์, คริส ออกเลด และ เจน เวิร์ธเฮม. - กรุงเทพฯ : พูนเพิ่มผลิตผล, 2546. - 412 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง, แผนภูมิ.

วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน

9749006216


วิทยาศาสตร์--พจนานุกรม.
วิทยาศาสตร์--สารานุกรม.
วิทยาศาสตร์--ศัพท์บัญญัติ.

503 / ส 14 2546 อ้างอิง