เวิร์ธเฮม, เจน.

พจนานุกรมเคมี ฉบับภาพประกอบ / เจน เวิร์ธเฮม, คริส ออกเลด และ คอรีน สต็อคเลย์. - กรุงเทพฯ : พูนเพิ่มผลิตผล, 2546. - 138 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง, แผนภูมิ.

วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน

YT2005 M09 D01.

9749006232


เคมี--พจนานุกรม.
เคมี--ศัพท์บัญญัติ.

540.3 / ว 67 2546 อ้างอิง