มลพิษในแหล่งน้ำจืด = Freshwater Pollution / โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติไนโรบี. - กรุงเทพฯ : สถาบันการแปลหนังสือ กรมวิชาการ, 2544. - 52 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง, แผนภูมิ. - หนังสือชุดสิ่งแวดล้อม. .

เล่มที่ 6. แปลโดย ทำนอง เจริญรูป...[และคนอื่น ๆ]. วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน

9740132456


มลพิษทางน้ำ.
คุณภาพน้ำ--การตรวจสอบ.
น้ำ--สารมลพิษ.
ระบบตรวจสอบสิ่งแวดล้อมโลก.
นิเวศวิทยาน้ำ.
นิเวศวิทยาลำน้ำ.
วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน.

363.7394 / ค 87 2544/2