มลพิษในทะเลสาบและอ่างเก็บน้ำ = The Pollution of Lakes and Reservoirs / โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติไนโรบี. - กรุงเทพฯ : สถาบันการแปลหนังสือ กรมวิชาการ, 2544. - 48 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง, แผนภูมิ. - หนังสือชุดสิ่งแวดล้อม. .

เล่มที่ 12. หนังสือแปลอันดับที่ 178 สาขาสิ่งแวดล้อม ; แปลโดย นิคม กายราช. วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน

9742690456


ทะเลสาบ--มลพิษ--การตรวจสอบ.
อ่างเก็บน้ำ--มลพิษ--การตรวจสอบ.
มลพิษทางน้ำ.
ระบบตรวจสอบสิ่งแวดล้อมโลก.
ศูนย์เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ.
นิเวศวิทยาน้ำ.
นิเวศวิทยาลำน้ำ.
วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน.

363.7394 / ค 87 2544/1