สมพร ผลากรกุล.

พลังงานนิวเคลียร์ / สมพร ผลากรกุล. - กรุงเทพฯ : ประพันธ์สาส์น, 2547. - 94 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง. - ชุดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี .

วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน (เฉพาะฉบับซ้ำที่ 2)

YT2005 M05 D01

9742309693


พลังงานนิวเคลียร์.
อะตอม.
ปฏิกิริยานิวเคลียร์.
กัมมันตภาพรังสี.
วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน.

539.7 / ส 16 2547