ธงชัย สันติวงษ์.

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human resource management) / ธงชัย สันติวงษ์. - พิมพ์ครั้งที่ 11, ฉบับปรับปรุงใหม่. - กรุงเทพฯ : ประชุมช่าง, 2546. - 510 หน้า : ตาราง, แผนภูมิ.

เอกสาร LO ตัวเล่มเก็บที่ชั้นศูนย์การเรียนรู้ วศ.

9749166051


การบริหารงานบุคคล.
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์.
การพัฒนากำลังคน.
การพัฒนาบุคลากร.
การวางแผนกำลังคน.
วิธีพิจารณาเรื่องร้องทุกข์.
การฝึกอบรม.

658.3 / ธ 12 2546