สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เล่ม 28 / โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. - กรุงเทพฯ : โครงการ, 2547. - 309 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง.

วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน.

9748185478


วัด--พุทธศาสนา.
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม.
ตลาด.
ทุเรียน.
เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร.
บุหรี่--โทษ.
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์.
พลาสติก.
แผ่นดินไหว.
วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน.

039.95911055 / ส 27 ล 28 อ้างอิง