คู่มือการประเมินดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อมชายหาดท่องเที่ยว / สำนักจัดการคุณภาพน้ำ กรมควบคุมมลพิษ. - กรุงเทพฯ : กรม, - 21 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง, แผนภูมิ.

เอกสารหมายเลข คพ.02-084

9749558707


คุณภาพสิ่งแวดล้อม--การประเมิน--ชายฝั่งทะเล.
คุณภาพน้ำ--การตรวจสอบ--ชายฝั่งทะเล.
น้ำทะเล--การตรวจสอบ.