อนุช อาภาภิรม.

เทคโนโลยีปฏิวัติโลก: สู่สังคมความรู้และยั่งยืน / อนุช อาภาภิรม...[และคนอื่นๆ]. - กรุงเทพฯ : โครงการวิถีทรรศน์, 2543. - 243 หน้า. - ชุดภูมิปัญญา .

เอกสารลำดับที่ 16

9747883155


การเปลี่ยนแปลงทางสังคม.
วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี--วิวัฒนาการ.
วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี--วิจัยและพัฒนา.
วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี--วิวัฒนาการ--ไทย.

600 / อ 15 2543