วีระ เทพกรณ์.

น้ำตาลมะพร้าว / วีระ เทพกรณ์. - พิมพ์ครั้งที่ 2. - กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์, 2547. - 55 หน้า : ภาพประกอบ.

9744088516


น้ำตาลมะพร้าว--การผลิต.
น้ำตาลมะพร้าว--องค์ประกอบ.

664.13028 / ว 37 2547