รอบรู้ไอที เล่ม 2 / โดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ. - กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2546. - 69 หน้า : ภาพประกอบ.

วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน

9742294321


ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา--พระอัจฉริยภาพ--เทคโนโลยีสารสนเทศ.
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ--พระกรณียกิจด้านการศึกษา.
ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่.
ชีวสารสนเทศศาสตร์.
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (อีกัฟเวิร์นเมนต์).
คนพิการ--เครื่องมือและอุปกรณ์.
คอมพิวเตอร์--วิวัฒนาการ.
ไวรัสคอมพิวเตอร์.
การพิมพ์--ประวัติ.--ไทย
โทรทั‪ศน์.
ลายนิ้วมือ--การพิสูจน์บุคคล.
วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน.

621.3 / อ 37 ล 2