รอบรู้ไอที เล่ม 3 / โดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ. - กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2547. - 59 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง.

วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน

9742296138


สมาร์ตคาร์ด.
นาโนเทคโนโลยี.
โทรศัพท์เคลื่อนที่.
โอเพนซอร์สซอฟต์แวร์.
เกมออนไลน์.
เว็บไซต์สำหรับคนพิการ.
ระบบเครื่องกลไฟฟ้าจุลภาค.
โรคพันธุกรรม.
กล้องถ่ายภาพดิจิทัล.
เครื่องแปลภาษา (คอมพิวเตอร์).
เทคโนโลยีสารสนเทศ--นวัตกรรม.
วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน.

621.3 / อ 37 ล 3