รอบรู้ไอที เล่ม 4 / โดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ. - กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2548. - 61 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง.

วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน.

9742297355


การสื่อสารไร้สายความเร็วสูง.
ฟิล์มบาง--การเคลือบ.
เทคโนโลยีกริด.
เทคโนโลยีสารสนเทศ--นวัตกรรม.
การสื่อสารข้อมูล--การกล้ำสัญญาณ.
การสร้างภาพเคลื่อนไหว (คอมพิวเตอร์).
เครื่องเชื่อมโลหะอิเล็กทรอนิกส์.
ทรัพย์สินทางปัญญา.
ลิขสิทธิ์.
สิทธิบัตร.
อนุสิทธิบัตร.
การสนทนาบนไอพี (วีโอไอพี).
ลินุกซ์ (ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์).
ลินุกซ์ทะเล (ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์).
สมองกลฝังตัว.
อาร์เอฟไอดี (รหัสบ่งชี้ชนิดอ่านผ่านความถี่วิทยุ).
วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน.

621.3 / อ 37 ล 4