ม.อึ้งอรุณ, นามแฝง.

40 วิธีการพูดจูงใจ / ม.อึ้งอรุณ, เรียบเรียง. - พิมพ์ครั้งที่ 4. - กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2546. - 133 หน้า.

เอกสาร LO ตัวเล่มเก็บที่ชั้นศูนย์การเรียนรู้ วศ.

9749590074


การพูด.
วาทศิลป์.

658.314 / ม 19 2546