ภัยในอาหาร / ผู้เรียบเรียง, นฤมล คงทน...[และคนอื่น ๆ]. - กรุงเทพฯ : สถาบันอาหาร, 2547. - 171 หน้า : ตาราง.

9749226240


ความปลอดภัยด้านอาหาร.
อาหาร--แง่อนามัย.
อาหาร--การประเมินความเสี่ยง.
จุลินทรีย์ในอาหาร.
ซาลโมเนลลา--แง่อนามัย.
จุลินทรีย์--พิษ.
อะฟลาท็อกซิน--แง่อนามัย.
สารกำจัดศัตรูพืช--แง่อนามัย.
สีผสมอาหาร--แง่อนามัย.
สารปฏิชีวนะ--แง่อนามัย.
โลหะหนัก--แง่อนามัย.
สารพิษตกค้างในอาหาร.

641.0289 / ภ 381 2547