บุญธรรม นิธิอุทัย.

เทคโนโลยีน้ำยางข้น / โดย บุญธรรม นิธิอุทัย, พรพรรณ นิธิอุทัย, ปรีชา ป้องภัย. - ปัตตานี : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี, [2532?]. - 109 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง.


ยางพารา--น้ำยาง--เทคโนโลยี--คู่มือปฏิบัติการ.
ยางพารา--น้ำยาง--การทดสอบ--คู่มือปฏิบัติการ.
ยางสกิม--การผลิต.
ยางพารา--น้ำยางข้น--การผลิต.
ยางธรรมชาติ--คุณสมบัติ.

678.5028 / บ 43 2543 2/2