MTEC Laboratory / ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ. - กรุงเทพฯ : ศูนย์, [2548?]. - 87 หน้า : ภาพประกอบ.


ห้องปฏิบัติการทดสอบ--ทำเนียบนาม.
ห้องปฏิบัติการ--ทำเนียบนาม.
ห้องปฏิบัติการ--ประเภท.
ห้องปฏิบัติการ--ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ.

389.106 / ล 89 2548