มยุรี ปาลวงศ์.

ทิศทางและแนวโน้มของอุตสาหกรรมกระจก / มยุรี ปาลวงศ์. - กรุงเทพฯ : สำนักพัฒนาและส่งเสริม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่, 2548. - 82 หน้า : ตาราง.

รายงานวิชาการ ฉบับที่ สพส 3/2548

9747782679677


อุตสาหกรรมกระจก--ประวัติ.
อุตสาหกรรมกระจก--ผู้ประกอบการ.
กระจก--การผลิต.
กระจก--การส่งออก.