ศัพทานุกรมนิวเคลียร์ / สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ. - กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2547. - 138 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง.

974015108


ฟิสิกส์นิวเคลียร์--ศัพท์บัญญัติ.
ฟิสิกส์นิวเคลียร์--พจนานุกรม.
ปฏิกิริยานิวเคลียร์--พจนานุกรม.
ปฏิกิริยานิวเคลียร์--ศัพท์บัญญัติ.
อะตอม--ศัพท์บัญญัติ.

539.03 / ป 17 2547 อ้างอิง