สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของกรมวิทยาศาสตร์บริการ / สถาบันราชภัฏสวนดุสิต. - กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2544. - 34 หน้า : ตาราง.

เอกสาร LO ตัวเล่มเก็บที่ชั้นศูนย์การเรียนรู้ วศ.


กรมวิทยาศาสตร์บริการ--ความพอใจของผู้ใช้บริการ--ผลสำรวจ--2544.

658.834 / ร 22 2544 วิจัย