เกอร์สัน, ริชาร์ด เอฟ.

คู่มือปฏิบัติวิธีวัดความพึงพอใจของลูกค้า = Measuring customer satisfaction / ริชาร์ด เอฟ. เกอร์สัน ; แปลและเรียบเรียงโดย พิพัฒน์ ก้องกิจกุล. - พิมพ์ครั้งที่ 2. - กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2546. - 175 หน้า : ตาราง.

เอกสาร LO ตัวเล่มเก็บที่ชั้นศูนย์การเรียนรู้ วศ.

974910207X


ความพอใจของผู้บริโภค--การประเมิน.
ความสัมพันธ์กับลูกค้า.
ความพอใจของลูกค้า--การวัด.

658.834 / ก 59 2547