มงคล แฝงสาเคน.

โภชนาการเพื่อสร้างพลังนักกีฬา / มงคล แฝงสาเคน - กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2547. - 96 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง.

9742762589


โภชนาการ.
นักกีฬา--แง่โภชนาการ.
อาหาร.
คาร์โบไฮเดรต.
โปรตีน.
วิตามิน.
ไขมัน.
แร่ธาตุ (สารอาหาร).
น้ำ.
เกลือแร่.
สารอาหาร.

613.28 / ม 12 2547