ธนาวดี ลี้จากภัย.

เมืองรีไซเคิลวัสดุ / เขียนและเรียบเรียง, ธนาวดี ลี้จากภัย. - กรุงเทพฯ : ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ, 2545. - 76 หน้า : ภาพประกอบ. - หนังสือวัสดุ ; ชุดที่ 3 .

วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน

9742293619


ขยะ--การใช้ของเสียให้เป็นประโยชน์.
ขยะ--การจัดการ.
วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน.

363.728 / ธ 15 2545/1