สายใจ สายน้ำ / สำนักจัดการคุณภาพน้ำ กรมควบคุมมลพิษ, สถาบันส่งเสริมการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมไทย. - กรุงเทพฯ : กรม, 2547. - 22 หน้า : ตาราง.


คุณภาพน้ำ--การตรวจสอบ.
น้ำ--การวิเคราะห์.
คุณภาพน้ำ--แหล่งน้ำผิวดิน--มาตรฐาน.
คุณภาพน้ำ--การเฝ้าระวัง--คู่มือ.