วินัย กลิ่นหอม.

57 เห็ดเป็นยาแห่งป่าอีสาน / วินัย กลิ่นหอม, อุษา กลิ่นหอม. - กรุงเทพฯ : มูลนิธิสุขภาพไทย, 2548. - 156 หน้า : ภาพประกอบ.

YT2006 M07 D01

9749346688


เห็ด--สรรพคุณทางยา.
เห็ด--การใช้ประโยชน์.

615.321 / ว 35 2548