นาโนเทคโนโลยี คลื่นลูกใหม่แห่งศตวรรษที่ 21 / ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ. - พิมพ์ครั้งที่ 4. - กรุงเทพฯ : ฐานการพิมพ์, 2548. - 198 หน้า : ภาพประกอบ.

วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน

YT2006 M06 D01.

9749305957


นาโนเทคโนโลยี.
วัสดุนาโน.
นาโนอิเล็กทรอนิกส์.
นาโนเทคโนโลยี--เว็บไซต์.
นาโนเทคโนโลยี--ศัพท์บัญญัติ.
วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน.

620.4 / น 25 2548