ดัชนีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย ปี 2545 / สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. - กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2545. - 49 หน้า : ตาราง, แผนภูมิ.

9742293996


วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี--ดัชนี.
วิจัยและพัฒนา--ค่าใช้จ่าย.
การถ่ายทอดเทคโนโลยี--ค่าใช้จ่าย.
กำลังคน--วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี.
ไทย--ความสามารถทางการแข่งขัน.
สิทธิบัตร--ไทย.
วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี--บทความวิชาการ--ไทย.
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.

601.6 / พ 113 2545