คู่มือการใช้เชื้อชีวินทรีย์ควบคุมแมลงศัตรูพืชแมลงศัตรูพืชผักและวิธีการป้องกันกำจัด / จัดทำโดย ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ. - กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2547. - 54 หน้า : ภาพประกอบ.


แมลงศัตรูพืช--การควบคุมโดยชีววิธี.
แบคทีเรียกำจัดศัตรูพืช.
บาซิลลัสทูรินจิเอนซิส.
แมลงศัตรูพืช--การกำจัด.
ผัก--แมลงศัตรูพืช.

632.7 / พ 115 2547