สุทัศน์ ยกส้าน.

อัจฉริยะนักวิทย์ / สุทัศน์ ยกส้าน. - กรุงเทพฯ : สารคดี, 2548. - 216 หน้า : ภาพประกอบ.

9744841842


นักวิทยาศาสตร์--ชีวประวัติและผลงาน.

925 / ส 44 2548