ตะลุยค่ายวิทยาศาสตร์การบิน / ฤทัย จงสฤษดิ์, อติพร สุวรรณ, บรรณาธิการ. - กรุงเทพฯ : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2548. - 76 หน้า : ภาพประกอบ.

วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน

9742297541


วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน.
การบิน--ประวัติ.
การบิน--ทฤษฎี.
เครื่องบินบังคับ.
เครื่องบิน.

629.134 / ต 117 2548