เคมีเล่ม 1 / คณะอนุกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร์สาขาเคมีตามโครงการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัย. - กรุงเทพฯ : ชวนพิมพ์, [2548]. - 377 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง, แผนภูมิ.

คณะผู้เขียน, เกษร พะลัง...[และคนอื่นๆ] ; บรรณาธิการ, นพดล ไชยคำ.

9749940458


เคมี--ทฤษฎี.
ทฤษฎีอะตอม.
ทฤษฎีควอนตัม.
โครงสร้างอะตอม.
พันธะเคมี.
แก๊ส.
ของแข็ง.
ของเหลว.
สารละลาย.
อุณหพลศาสตร์.
เคมีควอนตัม.
ไอออน.
เคมีสถานะของแข็ง.

540.1 / ป 17 ล 1