เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ.

มหัศจรรย์พรรณไม้หอมและเครื่องหอมไทย / เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ, คมสัน หุตะแพทย์. - กรุงเทพฯ : ศูนย์พัฒนาตำราการแพทย์แผนไทย มูลนิธิการแพทย์แผนไทยพัฒนา, [2549?]. - 100 หน้า : ภาพประกอบ. - ชุดภูมิปัญญาไทยและสมุนไพร .

YT2007 M06 D01

9745069604


ไม้หอม.
เครื่องหอม.
น้ำมันหอมระเหย.
แป้งร่ำ.
น้ำอบไทย.
น้ำมันหอมระเหย--ผลิตภัณฑ์.
ยาหอม--สูตร.
น้ำมันหอมระเหย--การใช้ประโยชน์.
น้ำมันหอมระเหย--พืชสมุนไพร--รวมเรื่อง.

633.81 / พ 53 2549