โสภา กลิ่นจันทร์.

กระบวนการแยกสำหรับเทคโนโลยีชีวภาพ 1 / โสภา กลิ่นจันทร์. - กรุงเทพฯ : ศูนย์ผลิตตำราเรียน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2548. - 357 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง.

YT2007 M06 D01

9746206133


การแยกทางชีวภาพ.
การสกัดสาร.
การดูดซับ.
การกรอง.
เทคโนโลยีชีวภาพ.
เทคโนโลยีการแยก.

547.2 / ส 86 2548